آمار وام های پرداختیآمار وام هاي پرداختي به دانشجويان و رتبه هاي كسب شده در بين كل واحد هاي دانشگاهي از سال 1376 به بعد به شرح ذيل مي باشد:

سال 1376

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر اعطاي تسهيلا ت رتبه دوم  را كسب نموده است.

 

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

1999

1،011،863،470

ازدواج

30

27،250،000

هزينه تحصيلي

50

110،640،000

جمع

2079

1،149،753،470

 

سال 1377

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات ، سيستم بانكي و وصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي رتبه اول را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

2636

1،901،785،364

ازدواج

52

52،000،000

هزينه تحصيلي

43

61،700،000

جمع

2731

2،015،485،364

 

سال 1378

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال ازنظرتخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات ، سيستم بانكي و وصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي در گروه واحد هاي بسيار بزرگ رتبه اول را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

4214

3،188،518،500

ازدواج

79

79،000،000

هزينه تحصيلي

43

85،300،000

جمع

4336

3،352،818،500

 

سال 1379

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال ازنظرتخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات ، سيستم بانكي و وصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي در گروه واحد هاي بسيار بزرگ رتبه اول را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

5402

4،566،104،052

ازدواج

114

114،000،000

هزينه تحصيلي

20

40،000،000

جمع

5536

4،720،104،052

 

سال 1380

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال ازنظرتخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات ، سيستم بانكي و وصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي در گروه واحد هاي بسيار بزرگ رتبه اول را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

5920

6،036،171،200

ازدواج

76

76،500،000

هزينه تحصيلي

12

24،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

11

15،680،000

سما

334

323،127،800

وام بانك ملي

151

187،100،000

جمع

6504

6،662،579،000


سال 1381

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال ازنظرتخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات ، سيستم بانكي و وصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي در گروه واحد هاي بسيار بزرگ رتبه سوم را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

6421

7،120،200،525

ازدواج

55

76،500،000

هزينه تحصيلي

24

64،666،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

16

21،125،000

سما

832

995،996،684

وام بانك ملي

65

194،000،000

وام بانك ملت

90

180،000،000

جمع

7503

8،652،488،209

 

سال 1382

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال ازنظرتخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات ، سيستم بانكي و وصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي در گروه واحد هاي بسيار بزرگ رتبه اول را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

6614

10،532،587،300

ازدواج

35

64،500،000

هزينه تحصيلي

31

93،600،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

8

15،657،800

سما

924

1،087،277،000

وام بانك ملي

66

187،500،000

وام بانك ملت

59

118،000،000

جمع

7737

12،099،122،100


سال 1383

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال ازنظرتخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات ، سيستم بانكي و وصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي در گروه واحد هاي بسيار بزرگ رتبه دوم را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

6860

14،007،808،427

ازدواج

45

105،000،000

هزينه تحصيلي

56

173،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

7

16،200،000

سما

239

940،148،375

وام بانك ملي

39

116،500،000

جمع

7246

15،358،656،802

 

سال 1384

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات ، سيستم بانكي و وصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي در گروه واحد هاي جامع رتبه سوم را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

8520

23،045،540،800

ازدواج

54

158،000،000

هزينه تحصيلي

22

108،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

7

33،400،000

وام بانك ملي

49

151،552،000

جمع

8652

23،496،492،800


سال 1385

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات ، سيستم بانكي و وصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي در گروه واحد هاي جامع رتبه سوم را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

8977

29،749،488،000

ازدواج

58

254،000،000

هزينه تحصيلي

12

77،300،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

24

146،000،000

وام بانك ملي

39

195،000،000

وام بانك ملت

95

441،000،000

جمع

9205

30،862،788،000

 
سال 1386

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات ، سيستم بانكي و وصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي در گروه واحد هاي جامع  رتبه اول را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

4163

14،737،274،500

ازدواج

103

654،839،300

هزينه تحصيلي

36

113،854،300

وام اجاره مسكن

1

2،337،000

                  وام بلندمدت وزارت علوم (سازمان مركزي مرحله اول)

1220

6،538،110،582

وام بلندمدت صندوق رفاه

6

30،000،000

وام بانك ملي

20

104،000،000

وام تقسيط شهريه

3355

13،687،226،620

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله دوم)

1115

6،540،110،582

جمع

10019

40،970،642،302


سال 1387

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

5214

21،156،308،545

ازدواج

104

952،500،000

هزينه تحصيلي

13

104،100،000

وام اجاره مسكن

4

12،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

46

419،000،000

وام تقسيط شهريه

4328

21،790،549،799

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله سوم)

850

6،335،000،000

جمع

10559

50،769،458،344

 

سال 1388

صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات، سيستم بانكي ووصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي درگروه واحد هاي جامع  رتبه اول را كسب نموده است.

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

3974

17،178،250،000

ازدواج

82

902،000،000

هزينه تحصيلي

14

101،200،000

وام اجاره مسكن

2

6،600،000

وام ضروري

1

9،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

11

90،500،000

وام تقسيط شهريه

4771

24،471،449،710

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله چهارم)

465

4،600،000،000

جمع

9320

47،358،999،710

 

سال 1389

 

نوع وام
 

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

4080

19،212،600،000

ازدواج
 

59

708،000،000

هزينه تحصيلي
 

8

19،200،000

وام اجاره مسكن
 

4

15،750،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

19

201،000،000

وام تقسيط شهريه

4467

26،610،310،460

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله پنجم)

328

3،300،000،000

جمع 

8965

50،066،860،460

 

 سال 1390
 
صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات، سيستم بانكي ووصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي درگروه واحد هاي جامع  رتبه برتر را كسب نموده است.
 
نوع وام
 
تعداد وام
مبلغ وام
تأمين شهريه
3728
21،361،600،000
ازدواج
 
42
504،000،000
هزينه تحصيلي
 
39
152،800،000
وام اجاره مسكن
 
7
31،000،000
وام بلندمدت صندوق رفاه
36
498،000،000
وام تقسيط شهريه
4828
34،726،399،010
وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله ششم)
 
479
5،000،000،000
جمع
 
9159
62،273،799،010
 
سال 1391
صندوق رفاه براساس عملكرد پايان سال از نظر تخصيص قرض الحسنه، جذب تسهيلات، سيستم بانكي ووصول اقساط قرض الحسنه هاي پرداختي درگروه واحد هاي جامع  رتبه برتر را كسب نموده است.
 
نوع وام
تعداد وام
مبلغ وام
تأمين شهريه
4897
34،212،480،000
ازدواج
 
57
684،000،000
هزينه تحصيلي
 
48
204،000،000
وام اجاره مسكن
 
9
48،000،000
وام ضروري
 
2
20،000،000
وام بلندمدت صندوق رفاه
13
285،000،000
وام تقسيط شهريه
42
2،232،160،800
وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله هفتم)
 
549
5،700،000،000
جمع
5617
43،385،640،800
 
سال 92
 

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

3494

30،204،200،000

ازدواج

46

666،000،000

هزينه تحصيلي

29

159،000،000

وام اجاره مسكن

2

12،000،000

وام ضروري

1

10،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

11

190،000،000

وام تقسيط شهريه

585

5،422،029،857

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله هشتم)

608

8،000،000،000

جمع

4776

44،683،229،857

 

سال 1393

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

3118

39،972،200،000

ازدواج

42

630،000،000

هزينه تحصيلي

57

311،000،000

وام اجاره مسكن

5

29،000،000

وام ضروري

2

15،000،000

وام بلندمدت صندوق رفاه

22

382،000،000

وام تقسيط شهريه

---

---

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله نهم)

518

8،000،000،000

جمع

3764

49،339،200،000

 
  

 

 

سال 1394

نوع وام

تعداد وام

مبلغ وام

تأمين شهريه

2238

42،455،600،000

ازدواج

46

690،000،000

هزينه تحصيلي

24

133،000،000

وام اجاره مسكن

---

---

وام ضروري

---

---

وام بلندمدت صندوق رفاه

10

315،000،000

وام تقسيط شهريه

---

---

وام بلندمدت وزارت علوم(مرحله نهم)

445

7،259،749،279

جمع

2763

50،853،349،279


آمار كل وام هاي پرداختي صندوق رفاه از بدو تأسيس تا پايان سال1394
 

نوع وام

تعداد

مبلغ (به ريال)

وام تأمين شهريه

92469

341،650،580،683

وام تأمين شهريه (سما)

2329

3،346،549،859

وام بلندمدت صندوق رفاه دانشگاه

247

2،658،562،800

وام تأمين شهريه(وزارت علوم) بعد از تحصيل

6577

59،835،859،861

وام تأمين شهريه (بانك ملي )

429

1،135،652،000

وام تأمين شهريه (بانك ملت )

244

739،000،000

وام تقسيط شهريه

22376

128،960،126،256

وام ازدواج

1179

7،398،089،300

وام هزينه تحصيلي

581

2،136،306،300

وام اجاره مسكن

34

156،687،000

وام ضروري

6

54،000،000

جمع

126471

548،071،414،059

تاریخ به روز رسانی:
1395/04/13
تعداد بازدید:
18921
۱۳۹۹/۹/۱۶
اوقات شرعي
صندوق رفاه دانشجويان واحد اصفهان خوراسگان
تعداد بازدیدکنندگان امروز 3
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 95
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1797427
تعداد کاربران بر خط 0
تعداد کاربران لاگین بر خط 12
* Islamic Azad University Isfahan - Khorasgan Branch / Student Welfare Management
Powered by DorsaPortal